تبریز فایننس

کتاب راهنمای بازار های مالی

کتاب آموزشی فارکس راهنمای بازار های مالی
 • در اقتصـاد ایـران مفهومـی کـه بشـدت مـورد خدشـه قـرار گرفتـه، بـازار اسـت. مهمتریـن درد اقتصـاد ایـران طـی چنـد دهـه گذشـته بی توجهـی بـه معنـای بـازاربوده اسـت. وقتـی ایـن اصـل را نادیـده گرفتیـم در نتیجـه رقابـت و شـفافیت را ازدسـت دادیـم و در چنیـن فضایـی هـم فسـاد دامـن گیـر اقتصـاد ایران شده اسـت.

  کتاب راهنمای بازار های مالی (درباره نویسنده):

  مــارک لوینســون، ویراســتار ســابق اقتصــادی و مالــی انتشــارات اکونومیســت در کتاب راهنمای بازارهای مالی قصد دارد تا اطلاعات عمومی مردم و معامله گران را در مورد بازار های مالی جهان افزایش دهد . در این کتاب در مورد بازار های پولی و قرارداد های اتی بحث شده است ، که برای مثال به بخشی از آنها می پردازیم :
  اگه اطلاعاتی درباره فارکس و بازار های مالی ندارید ، میتوانید در دوره های آموزشی فارکس تبریز فایننس شرکت کنید .

  بازار تبادل ارزی فارکس :

  وظیفۀ بازارهــای تبــادل ارز خارجــی یــا فارکس، تعیین ارزش نسبی واحدهای پولی متفاوت است. ســایر بازارهــای مالــی، جملگــی، بــر بازارهــای تبــادل ارز خارجــی مبتنــی هسـتند. ایـن بازارهـا بـه طـور مسـتقیم بـر الگـوی معامـات خارجـی یـک کشـورتأثیــر میگذارنــد، جریــان ســرمایهگذاریهای بینالمللــی را هدایــت میکننــد ونرخهــای تــورم و بهــرۀ داخلــی را تحتالشــعاع قــرار میدهنــد. بازارهــای تبــادل ارز خارجـی در هـر گوشـهای از جهـان و بـا هـر واحـد پولـی فعـال هسـتند.

  قرارداد های آتی :

  قراردادهـای آتـی و اختیـار معاملـه، سـازوکاری هسـتند کـه بـرای کسـب ایـن مصونیــت اعمــال میشــوند؛ ایــن قراردادهــا در واقــع بــه معنــای توافــق بــرای خریـد یـا فـروش یـک محتـوای معامالتـی در آینـده، بـا بهایـی مشـخص یـا تحـت شـرایط مشـخص هسـتند. قراردادهـای آتـی و اختیـار معاملـه، در دو شـکل اصلـی عرضـه میگردنـد و در ایـن فصـل، تنهـا بـه قراردادهـای استانداردشـدهای پرداختـه میشــود کــه در بورسهــا مــورد معاملــه قــرار میگیرنــد. بــه بیــان دیگــر، پیمانهــای آتــی کــه همچــون ســایر قراردادهــای مشــتقه، بــه منظــور مدیریــت ریسـک یـا سـوداگری بـه کار میرونـد امـا احتمـال اسـتاندارد شدنشـان ضعیـف اســت .

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای
  adminn

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.