تبریز فایننس

کتب آموزش فارکس

انواع کتاب های فارکس که به صورت اختصاصی از سطح اینترنت جمع آوری شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

روانشناسی تصویر ذهنی

کتاب روانشناسی تصویر ذهنی

معرفی کتابروانشناسی تصویر ذهنی سرفصل ها :1 – تصویر ذهنی2 _ مکانیزم موفقیت را در خود پیدا کنید3 _ قوه ی تخیل4 _ بیدار شوید و دست از باورهای کاذب…

کتاب آموزشی فارکس راهنمای بازار های مالی

کتاب راهنمای بازار های مالی

در اقتصـاد ایـران مفهومـی کـه بشـدت مـورد خدشـه قـرار گرفتـه، بـازار اسـت. مهمتریـن درد اقتصـاد ایـران طـی چنـد دهـه گذشـته بی توجهـی بـه معنـای بـازاربوده اسـت. وقتـی ایـن اصـل را…

کتاب تحلیل تکنیکال معامله گر منظم

  معامله گر منظم کتاب معامله گر منظم اثر مارک داگلاس که درآن به برسی روانشناسی معامله گران پرداخته ،با خواندن این کتاب ذهن و روان شما را اماده و…