تبریز فایننس
Voyager هنوز هم شیبا هولد می‌کند

Voyager هنوز 5.1 تریلیارد شیبا هولد می‌کند

 بنا به گزارش پلتفرم Lookonchain، بروکر رمز ارزی ورشکسته‌ی Voyager به فروش دارایی خود ادامه می‌دهد و بنا به گزارشات رقم چشم‌گیری از موجودی شیبا خود را به فروش رسانده…