تبریز فایننس
type_icon_موفقیت بزرگ شیبا این‌بار در بخش NFTها! اخبا ارز دیجیتال type_icon_موفقیت بزرگ شیبا این‌بار در بخش NFTها! خبر ارز دیجیتال type_icon_موفقیت بزرگ شیبا این‌بار در بخش NFTها! موفقیت بزرگ شیبا این‌بار در بخش NFTها! موفقیت بزرگ شیبا بخش NFTها!

موفقیت بزرگ شیبا این‌بار در بخش NFTها!

شیبا اینو (SHIB) اخیراً جایگاه دوم را در بین 10 پروژه برتر NFT منتشرشده توسط Certik، کسب کرده است. البته که از این پیشرفت نباید تعجب کرد، زیرا شیبا اخیراً…