تبریز فایننس

مقدمه

کتاب معامله گر پرایس اکشن به معامله گری حرکات قيمت YTC خوش آمدید. من دو ھدف اصلی در این کتاب دارم.

١ – به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود در بازارھای مالی و راھی که من از پرایس اکشن برای تشخيص و مدیریت فرصت ھای معامالتی استفاده ميکنم.

٢ – به اشتراک گذاشتن فرایندی از توسعه موفقيت که به اعتقاد من، شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای و سودآور به آن نياز دارید، صرف نظر از استراتژی که شما برای اجرا انتخاب می کنيد. از بين این دو ھدف اصلی، دومی بسيار مھم تر می باشد.

معامله گران تازه کار به اشتباه معتقدند که موفقيت تنھا به دانش صحيح و استراتژی صحيح وابسته است. ضمن این که این مھم است، ولی آنھا قادر به درک تبدیل شدن به یک معامله گر واقعی در طی یک فرایند رشد و توسعه نيستند. موفقيت نتيجه کشف ترکيبی صحيح از مجموعه اندیکاتورھا یا پارامترھا و تنظيمات صحيح قوانين معامالتی در یک روز نيست. موفقيت از طریق یک فرایند یادگيری به شرط رعایت آن به صورت مطمئن توسط خود شما در یک محيط بالتکليف حاصل می شود. اعتماد به توانایی ھای خود برای تصميم گيری موثر در مدیریت ریسک و شناختن و مدیریت فرصت ھا. در طرح ریزی این کتاب قبل از مباحثه در مورد سيستم معامالتی ابتدا به پایه ریزی این موارد می پردازم. ھرچند که نگرانی من این است که اکثرا برای رد شدن از این اطالعات و زودتر رسيدن به موارد مرتبط به سيستم معامالتی وسوسه می شوند. این کتاب برای تمامی تریدر ها در بازار های مالی طراحی شده همچنین از این کتاب در دوره آموزشی فارکس و دوره آموزشی ارز دیجیتال تبریز فایننس